การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน  รวมถึงบุคคลภายนอก

11/08/2023
personnel

เอกสารแยกตามหมวดหมู่