กองบริหารงานบุคคล 🌺🤹‍♂️⏱ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม👏👦👦ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบของจำนวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว🌺ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะหรือตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🌺ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ📌📌📌bit.ly/3R8awWP