ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

13/11/2022
admin_hr2022

เอกสารแยกตามหมวดหมู่