ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แบบข้อตกลงฯและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือนฯ(สายสนับสนุน)

13/11/2022
admin_hr2022

เอกสารแยกตามหมวดหมู่