งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน/การประเมิน/

07/04/2023
personnel

ลูกจ้างประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่