ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ปขมท.

15/03/2023
kaewkhan

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปขมท. ได้จัดตั้งฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

จึงขอเชิญชวนจัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานวิจัยในรูแปบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำขึ้นเผยแพร่ในฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปขมท. โดยสามารถศึกษารายละเอียด ลงทะเบีบยนสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ของ ปขมท. https://www.council-uast.com/database/index.php ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่