ประชุม เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในภาพลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคลและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ

28/10/2022
admin_hr2022

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 💦 เวลา 09.30 – 11.00 น. ☀️🌤️

กองบริหารงานบุคคลได้จัด ประชุมประจำกองบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร 🌛

เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในภาพลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคลและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ 🌎 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่