การประชุมบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร

28/10/2022
admin_hr2022

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 💦 เวลา 08.30 – 11.00 น. ☀️🌤️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ✨ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌈 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร 🌛 โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 🍭 พร้อมกล่าวให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ 🌎 ณ ห้องประชุม ท 308 ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่