#ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

01/09/2023
phayong

6 กันยายน 2566 #ขอเชิญข้าราชาการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มรพส. ไปใช้สิทธิ์เลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยฯ
👉มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากข้าราชการและพนักงาน จำนวน 4 ราย
👉 #ผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พนักงานสายบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน) รวมถึงพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
👉ลงคะแนนเลือก ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หน่วยลงคะแนนเลือกที่ตนเองปฏิบัติงาน
👉โดยแบ่ง #หน่วยลงคะแนนเลือก จำนวน 3 หน่วย ได้แก่
(1) หน่วยลงคะแนนเลือกส่วนทะเลแก้ว ณ ห้องสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
(2) หน่วยลงคะแนนเลือกส่วนวังจันทน์ ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
(3) หน่วยลงคะแนนเลือกส่วนสนามบิน ณ ห้องประชุมบุคลากร ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนสนามบิน)
👉ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกไม่สามารถลงคะแนนเลือกในวันดังกล่าวได้ สามารถ #ลงคะแนนเลือกล่วงหน้า ได้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. พร้อมยื่นหลักฐานการได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่