Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2565

ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2565

ในการนี้ ทรงโปรดให้ นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม