โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

08/02/2024
phayong

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม The posh Khao Kho จังหวัดเพชรบูรณ์

🎄🎄กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด

☘️☘️สำหรับในวันแรก มีอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 🥇การเป็นผู้นำยุคใหม่โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารีเป็นวิทยากร หัวข้อที่ 🥈ภาวะผู้นำทางการศึกษาสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยมี ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นวิทยากร

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่