โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

08/02/2024
phayong

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม The posh Khao Kho จังหวัดเพชรบูรณ์

🎄🎄กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

☘️☘️สำหรับในวันที่ 2 มีอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อที่ 🥇 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นวิทยากร

หัวข้อที่ 🥈คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการบริหารราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา เป็นวิทยากร

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่