Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กองบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

💐🌺📌📌กองบริหารงานบุคคล 🌥 ขอแสดงความยินดีกับ 🌷🎉🎉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 🌾 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ✨ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ครั้งที่ 210 (1/2567) 💫เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 🪷 🌟🎉🎉🎉🌹