กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

17/02/2024
phayong

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด

2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

3. อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์

4. อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์

5. อาจารย์ ดร.ธงรบ อักษร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คราวประชุมครั้งที่ 211(2/2567) วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่