Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รายงานการดำเนินโครงการ

  1. รายงานการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้วิทยาลัย
  2. รายงานตามนโยบาย No Gift Policy
  3. แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนนัลตามนโยบาย NO Gift Policy
  4. รายงานการแสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ แบบรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน
  5. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy