Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รายงานการดำเนินโครงการ

ประจำปี 2565

  1. รายงานการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้วิทยาลัย
  2. รายงานตามนโยบาย No Gift Policy 
  3. รายงานตามนโยบาย Jangkrik4D
  4. แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนนัลตามนโยบาย NO Gift Policy
  5. รายงานการแสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ แบบรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน
  6. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy