Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

  1. สัญญาบุคลากรลาศึกษา ปกติ final แก้ไขค้ำ 21-12-61
  2. สัญญาบุคลากรลาศึกษา ภาคนอกเวลา final 17-1-62
  3. สัญญาไปต่างประเทศ final แก้ไขค้ำประกัน 21-1-62
  4. สัญญาไปฝึกอบรมวิจัยภายในประเทศ final แก้ไขตามมติ ก.บ.ม.25-5-58
  5. สัญญารับทุนการศึกษา final
  6. รับทุนต่างประเทศ แก้ไขตามแบบค้ำประกันใหม่แล้ว 31-3-58 และข้อ 8 ของหลักเกณฑ์ทุนการศึกษา(ฉบับที่ 2) final
  7. สัญญากลับเข้าปฏิบัติงานระหว่างทำวิทยานิพนธ์
  8. สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลา final แก้ไขค้ำประกัน 26-2-62
  9. หนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนทุน final แก้ไขค้ำประกัน 21-1-62