Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ข้อบังคับ

คำสั่งมหาวิทยาลัย

ประกาศ

ประกาศมรพส. เรื่องแนวปฏิบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศมรพส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

ประกาศมรพส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ประกาศมรพส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ประกาศมรพส.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

อื่น ๆ

คู่มือบรรยายลักษณะงาน Job Description มรพส. -2556

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา