Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
  2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 3)
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2)

Download แบบฟอร์ม

  1. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษา
  2. แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
  3. แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิชาการ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. (สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนเสนอผลงานต่างประเทศ)
  4. ใบสำคัญรับเงิน