Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พ.ศ. 2547 

พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2558

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2558
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับ 4) พ.ศ.2558
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
  8. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558
  9. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  10. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558
  11. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  12. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. 2560
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

พ..ศ. 2561

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการการนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2561
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
  8. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561
  9. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
  10. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561
  11. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. 2562
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2562
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  8. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวงเล็บ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  9. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  10. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  11. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  12. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  13. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  14. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  15. ข้อบังคับ มรพส. ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2562 
  16. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  17. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2564

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของคณะสังคมศาสตร์และพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  8. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย ยกเลิกข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2564
  9. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2564
  10. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2565
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลัก เกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2566

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2566
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2566
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2566
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย เงินรายได้และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2566
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2566
  7. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
  8. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
  9. ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2566