Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล หัวหน้างานวินัยและนิติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตามประกาศ ก.พ.อ. ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง และงานวินัยและนิติการ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ตรวจสอบงานก่อนนำเสนอรองอธิการบดีและอธิการบดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

 1. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาบุคลากรตามแผน พัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัย
 2. การดำเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศและคำสั่ง 
 3. การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย 
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และตัวชี้วัดอื่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย


นางนิตยา  กะหมาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (งานบริหารทั่วไป) หัวหน้างานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1.  การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.  การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ
 3.  การจัดทำทะเบียนคุมสถิติการลา ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับ และสืบค้นข้อมูลวันลาทุกประเภทของสำนักงานอธิการบดี และประสานรวบรวมข้อมูลวันลาจากคณะ สำนัก สถาบัน
 4. การตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 5. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ และครุภัณฑ์ ของกองบริหารงานบุคคล ด้วยระบบ GFMIS และระบบ e-GP
 6. การจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ IMIS และรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ
 7. การรายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท) ในระบบ e-GP
 8. การดำเนินการเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
 9. การจัดส่งสำเนาใบลา สำเนาเอกสารต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. การดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการของกองบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1)จัดทำคำของบประมาณ และ 2)จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ
 11. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์ ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานบริหารทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. การดำเนินการจัดโครงการในและนอกแผนปฏิบัติการพร้อมทำแบบรูปเล่มสรุปผลโครงการ 
 3. การดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
 4. การดำเนินการประเมินผลระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
 5. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
 6. การดำเนินการจัดทำการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 7. การดำเนินการรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในตัวชี้วัดต่าง ๆ
 8. การปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และการประเมินต่าง ๆ
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 10. การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการรายไตรมาสของกองบริหารงานบุคคล
 11. การจัดทำรายงานประจำปีของกองบริหารงานบุคคล
 12. การจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 14. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองบริหารงานบุคคล   
 15. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายณฐพัฒน์  มั่งชม ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานบริหารทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 2. การดำเนินการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรพร้อมนำผลรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 3. การจัดทำข่าวของกองบริหารงานบุคคลและเผยแพร่
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบหนังสือรับรองใน imis (อัพเงิน กศ.ป.ป.)
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ (ธ.กรุงไทย/ธอส./ธ.ออมสิน/ธ.ทหารไทยธนชาต/อื่นๆ)
 6. การดำเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
 7. การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 8. การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น        
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับงาน ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)
 10. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 11. การดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานอธิการบดี
 13. ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง App Line Official Account
 14. การดำเนินการรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในตัวชี้วัดต่างๆ  
 15. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองบริหารงานบุคคล
 16. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                         


นางอัมรินทร์ ศิริชัย ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) หัวหน้างานอัตรากำลังและค่าตอบแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงแฟ้มประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 3. การดำเนินการเบิกบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
 4. การดำเนินการเบิกบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ D-pension ของกรมบัญชีกลาง
 6. การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวนาตยา  หวาเกตุ ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 2.  การดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ไปยัง อว.) ที่จบจากสถานศึกษาต่างประเทศ  
 3. การต่ออายุราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอน/ลาออก/ช่วยราชการ การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 5. การวิเคราะห์ค่างาน (KPI) รายตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 7. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  
 8. การจัดทำทะเบียนคุมเงินเดือนแต่ละประเภท
 9. การดำเนินการตรวจสอบวุฒิบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน (ไปยังสถานศึกษาที่จบจริง)   
 10. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคลากรที่บรรจุใหม่
 11. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสุนันทา วัฒนกุลชัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ประวัติข้าราชการ/พนักงานลงในฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์
 2. การจัดทำทะเบียนคุม เก็บข้อมูล สถิติ ตรวจสอบและให้ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
 3. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราว่างของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
 4. การจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง 4 ปีต่อครั้ง
 5. การจัดทำคำสั่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน (ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 122(8/2563) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)      
 6. การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระยะเวลาการจ้างของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 7. การดำเนินการปรับวุฒิ และเพิ่มวุฒิการศึกษาของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 8. การวิเคราะห์ภาระงานรายตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 9. การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังเพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ       
 10. การนำข้อมูลบุคลากรลงระบบข้อมูล IMIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 11. การดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลระบบสรุปอัตรากำลังของ อว.ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 12. การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังนักเรียนทุน
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายหน่วยงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 14. การดำเนินการทำข้อตกลงข้อมูลการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
 15. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 16. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ว่าที่ ร.ต. อวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล  ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ  (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การดำเนินการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ และจัดทำทะเบียนคุม การขึ้นบัญชีสำรอง และสถิติการสรรหา การดำเนินการรับรายงานตัว และส่งตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานใหม่ และจัดทำเอกสารประวัติผู้บรรจุใหม่ ของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ  
 2. การสรรหาการรับโอน/ย้ายข้าราชการ การประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. การดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้ง/โอนย้าย คำสั่งจ้างระหว่างช่วงปีงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุม คำสั่ง ของบุคลากร สายสนับสนุน และสายวิชาการ ประกาศ บันทึก หนังสือภายนอก – ภายใน   
 4. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และทะเบียนคุม
 5. การดำเนินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/การจ้างพนักงานสายบริหาร/การรับเข้าทำงานคนพิการ การจ้างที่ปรึกษาอธิการบดี
 6. การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. และรายงานข้อมูลประจำปีของพนักงานราชการ ไปยังสำนักงาน ก.พ.
 7. การดำเนินการพ้นจากงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (การเลิกจ้างการลาออกจากราชการ)
 8. การดำเนินการการเบิกจ่ายค่าใบประกอบวิชาชีพ และค่าประสบการณ์ทำงาน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และการตรวจสอบ
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลกำกับ ระบบรับสมัครงานออนไลน์
 10. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 11. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ  (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง)  หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 3. ดำเนินการประเมินผลการสอน/ประเมินผลการสอนล่วงหน้า
 4. ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ, คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 5. กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคำสั่งจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 7. ดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งทางวิชาการ
 8. การจัดทำสมรรถนะรายตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และการกำหนดค่าความคาดหวังของสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ
 9. ตรวจสอบการออกหนังสือราชการของบุคลากรในงานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
 10. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 11. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์ ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1. การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน ได้แก่ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)
  2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)
 2. การดำเนินการพิจารณาขอปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
 3. การจัดทำคำสั่งตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ได้แก่ ตำแหน่งรองคณบดี, รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน, ประธานหลักสูตรสาขาวิชาและคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก
 4. การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 5. การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระจากงบประมาณแผ่นดิน (ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งใหม่เท่านั้น) เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 6. การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 7. การอัพเดทข้อมูลของผู้ขอกำหนดตำแหน่งเพื่อตรวจสอบสถานะการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระบบ IMIS
 8. การจัดการประชุม/จัดทำรูปเล่ม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน (การประเมินผลงาน)
 9. การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ และทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 10. การให้คำปรึกษาและแนะนำการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน
 11. การจัดเตรียมข้อมูลและคำนวณงบประมาณของผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุนเพื่อของบประมาณ
 12. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 14. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย