Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2564

  1. ประกาศ มรพส. เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564
  2. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
  3. ประกาศ  มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ.2564
  4. ประกาศ มรพส. เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
  5. ประกาศ มรพส. เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. 2564
  6. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2564
  7. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564
  8. ประกาศ มรพส. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

  1. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  2. ประกาศ มรพส. เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
  3. ประกาศ มรพส. เรื่อง บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  4. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักการและวิธีการเพิ่มค่าจ้างของมาหวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565
  5. ประกาศ มรพส. เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565
  6. ประกาศ มรพส. เรื่อง อัตราอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินได้ พ.ศ. 2565
  7. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินได้ พ.ศ. 2565
  8. ประกาศ มรพส. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ พ.ศ. 2565