Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  1. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้บริหาร พ.ศ.2548
  2. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2548
  3. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย บัตรประจำตัวบุคลากร พ.ศ. 2548
  4. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้บริหาร พ.ศ. 2548
  5. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2549
  6. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรมเนียการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  7. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  8. ระเบียบสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย สวัสดิการพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2550
  9. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
  10. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการสึกษาปกติ พ.ศ. 2552
  12. ระเบียบ มรพส.  ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน มรพส. พ.ศ. 2552
  13. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. 2552
  14. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
  15. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  16. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  17. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินประจำปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2554
  18. ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ สำหรับการจัดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ พ.ศ. 2554
  19. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การพัสดุ สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
  20. ระเบีบบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. 2555
  21. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2555
  22. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  23. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การพัสดุ สำหรับการจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครังที่ 1 พ.ศ. 2555
  24. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  25. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  26. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขา พ.ศ. 2557
  27. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การศึกษาและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2557
  28. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การออกแบบ การควบคุมก่อสร้าง และค่าตอบแทน พ.ศ. 2557
  29. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2557
  30. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย องค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  31. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การให้บริหารวิชาการ พ.ศ. 2558
  32. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  33. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
  34. ระเบียบ มรพส.ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  35. ระเบียบ มรพส.ว่าด้วย กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  36. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินรางวัลประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  37. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  38. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ้างพนักงานสายบริหาร พ.ศ. 2560
  39. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2560
  40. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2560
  41. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย บัตรประจำตัวบุคลากร พ.ศ. 2560
  42. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2561
  43. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  44. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  45. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561
  46. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2561
  47. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  48. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. 2562
  49. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การศึกษาและวิจัยในสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  50. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
  51. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562
  52. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
  53. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
  54. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2563
  55. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  56. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
  57. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจ่ายค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
  58. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  59. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย ยกเลิกระเบียบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  60. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563 
  61. ระเบียบ มรพส.  ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2564
  62. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนเงินรายได้ พ.ศ. 2564
  63. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนพัฒนางานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  64. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2564
  65. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ. 2564
  66. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  67. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การได้รับเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2564
  68. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2564
  69. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  70. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564
  71. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
  72. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  73. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  74. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการวิจัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566

หนังสือเวียนต่าง ๆ 

  1. เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม
  2. หนังสือเวียน เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  3. หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำแบบประวัติผู้ที่สมควรเสนอขอให้นำความกราบบงทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลว. 4 มกราคม พ.ศ. 2562
  4. หนังสือเวียน เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลว. 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
  5. หนังสือเวียน เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 31 มกราคม พ.ศ. 2562