Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ระเบียบ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536 
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
 7. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
 10. ระเบียบ มรพส.  ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานใน มรพส. พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 12. ระเบียบ มรพส. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
 13. ระเบียบ มรพส.  ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2564
 14. เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม
 15. หนังสือเวียน เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 16. หนังสือเวียน เรื่อง การจัดทำแบบประวัติผู้ที่สมควรเสนอขอให้นำความกราบบงทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลว. 4 มกราคม พ.ศ. 2562
 17. หนังสือเวียน เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลว. 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
 18. หนังสือเวียน เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ลว. 31 มกราคม พ.ศ. 2562