Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560


ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3
  4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4


ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564


ประกาศ ก.พ.อ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  4. บัญชีรายชื่อสาขาวิชาอนุสาขาวิชาที่กำหนดเพิ่มเติม พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  1. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 ฉบับที่ 1
  2. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 
  3. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564
  4. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565
  5. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
  6. ข้อบังคับ มรพส. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  1. ประกาศ มรพส. เรื่อง การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2553
  2. ประกาศ มรพส. เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2562
  3. ประกาศ มรพส. เรื่อง การกำหนดแนวทางการรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
  4. ประกาศ มรพส. เรื่อง ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. 2562
  5. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) พ.ศ. 2563
  6. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
  7. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2564
  8. ประกาศ มรพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน พ.ศ. 2565
  9. ประกาศ มรพส. เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ  พ.ศ. 2566

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งเฉพาะด้าน

  1. คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม
  2. คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
  3. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านการสอน
  4. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ
  5. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา