Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แบบฟอร์ม/ระเบียบที่เกี่ยวขัอง

แบบฟอร์ม/ข้าราชการ

  1. แบบ-ปม.1
  2. แบบ-ปม.2-สำหรับที่สังกัดสำนักสถาบัน
  3. แบบ-ปม.2-ผอ.กอง
  4. แบบ-ปม.2-ผอ.สนอ.
  5. แบบ-ปม.9
  6. แบบ-ปม.9-1


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ข้าราชการ

  1. ข้อบังคับหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการ2566
  2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง…(ฉบับ 2) 2560
  3. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง…2558
  4. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ…2558
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559
  6. ข้อบังคับฯ ข้าราชการ 2554
  7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข
  8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ…2553
  9. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..(ฉบับ 2) 2556
  10. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..(ฉบับ 3) 2557
  11. ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..2554
  12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…
  13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563
  14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561
  15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565
  16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564
  17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา…2556
  18. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…2535
  19. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 3 (2539)
  20. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 4 (2549)
  21. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 5 (2555)
  22. ระเบียบกระทรวงการคลัง 2551
  23. หนังสือ สกอ. ว1 เรื่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน…2554
  24. หนังสือ อว. ว1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯเพิ่มเติม…2564


แบบฟอร์ม/พนักงานมหาวิทยาลัย

  1. แบบ-ปม.2-สำหรับที่สังกัดสำนักสถาบัน-1
  2. แบบ-ปม.2-ผอ.กอง-1
  3. แบบ-ปม.3
  4. แบบ-ปม.4
  5. แบบ-ปม.10-สรุป.สน.
  6. แบบ-ปม.10-1-สรุป.สน.ส่ง-ม.
  7. แบบประเมินสมรรถนะ-แบบ-ปม.-14


ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/พนักงานมหาวิทยาลัย

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564
  9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาศึกษา…2559
  10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2557
  11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (ใหม่)
  12. สมรรถนะ 2561
  13. หนังสือ อว. ว 1009 เรื่อง การซักซ้อมเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  14. อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ


แบบฟอร์ม/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

  1. แบบ-ปม.4-1
  2. แบบ-ปม.5สน.รายได้ทั่วไป
  3. แบบ-ปม.11-1-สรุป.สน.รายได้ทั่วไป-ส่ง-ม.
  4. แบบ-ปม.11-สรุป.สน.รายได้ทั่วไป


ระเบียบข้อบังคับ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
  9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
  10. สมรรถนะ 2561


แบบฟอร์ม/พนักงานราชการ

  1. แบบ-ปม.7-1
  2. แบบ-ปม.8-1
  3. แบบ-ปม.13-1-สรุป.พร.ส่ง-ม.-1
  4. แบบ-ปม.13-สรุป.พร.-1

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2554
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับ7) 2558
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 2554
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564
  6. หนังสือ กพ. ที่ นร 1008.5-15 เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  7. หนังสือ คปร.ที่ นร 1008.5-17 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ลว 25 พค.58
  8. หนังสือ คปร.ที่ นร 1008.5-26 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลว 26 สค 58


แบบฟอร์ม/ลูกจ้างประจำ

  1. แบบ-ปม.6
  2. แบบ-ปม.12-สรุป.ลจ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428-ว47 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428-ว90 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ…