Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ระเบียบ

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563

2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

ประกาศ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552

หนังสือเวียน

  1. ถาม ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ.
  2. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว2 เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
  3. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/90 เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
  4. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1103/120 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
  5. หนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(3)/ว427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562