Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แบบฟอร์มประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

แบบฟอร์มประเมินฯ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง (สายตรง)

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4

1. เอกสารหมายเลข-2-ช่างไฟฟ้า

2. เอกสารหมายเลข-2-นักเอกสารสนเทศ

3. เอกสารหมายเลข-2-นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.เอกสารหมายเลข 2 นักตรวจสอบภายใน

5. เอกสารหมายเลข-2-นักประชาสัมพันธ์

6.เอกสารหมายเลข 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. เอกสารหมายเลข-2-นักวิเทศสัมพันธ์

8. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเกษตร

9. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเงินและบัญชี

10. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโภชนาการ

11. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

12. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการพัสดุ

13. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษา

14. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษาพิเศษ

15. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาคอมพิวเตอร์-วิชาชีพเฉพาะ

16. เอกสารหมายเลข-2-นักวิทยาศาสตร์

17. เอกสารหมายเลข-2-นิติกร

18. เอกสารหมายเลข-2-บรรณารักษ์

19. เอกสารหมายเลข-2-บุคลากร

20. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรเครื่องกล-วิชาขีพเฉพาะ

21. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรโยธา-วิชาชีพเฉพาะ

22. เอกสารหมายเลข-2-สถาปนิก-วิชาชีพเฉพาะ

23. เอกสารหมายเลข-2-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

24. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเขียนแบบ

25. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

26. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการสัตวบาล

27. บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

28. บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ

29. หน้าปก เล่มผลงานประเมินสมรรถนะฯ

30. หน้าปกและรองปกเล่มผลงานคู่มือปฏิบัติงานหลัก

31. แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินชำนาญการ (สายตรง)

32. โครงร่างการเขียนผลงานชำนาญการคู่มือปฏิบัติงานหลัก

33. คู่มือปฏิบัติงานหลัก ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 บริบทสำนักงานอธิการบดี PDF ตัวอย่าง กบศ. (2567)

34. คู่มือปฏิบัติงานหลัก ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2  บริบทสำนักงานอธิการบดี File WORD (2567)


แบบฟอร์ม ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยงานฯ)

จากกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง เป็นกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานฯ โดยการประเมิน 2 องค์ประกอบ

1. ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

2. เอกสารหมายเลข 3-1 หัวหน้างาน โดยประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร

3. บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ (หัวหน้างาน 3-1)

4. แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินชำนาญการ (หัวหน้างาน 3-1)

แบบฟอร์ม ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

1.ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

2. เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์ม การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. เอกสารหมายเลข 1 หน้าปกเล่ม การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4. หนังสือบันทึกข้อความ เพื่อขอเสนอผลงานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัราชภัฏพิบูลสงคราม