Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แบบประเมินการสอนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 1. ตนว. 1 แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 2. ตนว. 1-1 แบบประเมินผลการสอน 
 3. แนวทางการประเมินผลการสอน
 4. แบบสรุปการประเมินเอกสารประกอบการสอน (อัพเดท 10 มค. 67)
 5. ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน (อัพเดท 10 มค. 67)

แบบประเมินการสอนล่วงหน้า (สำหรับผู้ขอ ผศ. - รศ.)

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ทั่วไป

---ประเภทบทความวิจัย (เท่านั้น)---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 9. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 10. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 11. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 12. รผ.-01 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน-คำสอน
 13. รผ.-02 แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 14. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

---ประเภทบทความวิจัย + ตำรา---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 5  Peer reviewer
 9. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 10. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 11. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 12. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 13. รผ. 01  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 14. รผ. 02  แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 15. รผ.14  แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
 16. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

---ประเภทบทความวิจัย + หนังสือ---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 5  Peer reviewer
 9. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 10. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 11. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 12. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 13. รผ. 01  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 14. รผ. 02  แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 15. รผ.-15 แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ
 16. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ทั่วไป

---ประเภทบทความวิจัย (เท่านั้น)---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 9. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 10. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 11. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 12. รผ.-01 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน-คำสอน
 13. รผ.-02 แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 14. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

---ประเภทบทความวิจัย + ตำรา---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 5  Peer reviewer
 9. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 10. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 11. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 12. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 13. รผ. 01  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 14. รผ. 02  แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 15. รผ.14  แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
 16. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

---ประเภทบทความวิจัย + หนังสือ---

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4 Academic Contribution Form  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 8. วช. 5  Peer reviewer
 9. วช. 7  แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย หรือ Proceedings
 10. วช. 8  แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 11. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 12. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 13. รผ. 01  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 14. รผ. 02  แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 15. รผ.-15 แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ
 16. รูปแบบการเตรียมรูปเล่ม ประเภทบทความวิจัย

---ประเภทตำรา--- (วิธีปกติ วิธีที่ 2)

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 2  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 4. วช. 3  แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 5. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 6. วช. 4-2  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 7. วช. 5  Peer reviewer
 8. วช. 9  แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
 9. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 10. รผ. 01  แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน/คำสอน
 11. รผ.14  แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
 12. แบบสรุปสาระสำคัญ เนื้อหาและประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ

รวมแบบฟอร์มทั้งหมด

แบบประเมินการสอนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ)

 1. ตนว. 1 แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน 
 2. ตนว. 1-1 แบบประเมินผลการสอน 
 3. แนวทางการประเมินผลการสอน
 4. แบบสรุปการประเมินเอกสารประกอบการสอน 
 5. ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน 

แบบประเมินการสอนล่วงหน้า (สำหรับผู้ขอ)

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (สำหรับผู้ขอตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.)

 1. บันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2. วช.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ.03) – (ส่วนที่ 1-3)
 3. วช. 1-1-แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา-ก.พ.อ.04
 4. วช. 1-2-แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน-ก.พ.อ.06
 5. วช. 1-3-แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านโดยผู้บังคับบัญชา-ก.พ.อ.07
 6. วช. 2-แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 7. วช. 3-แบบเสนอขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ
 8. วช. 4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
 9. วช. 4-1-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
 10. วช. 4-2-ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-ทั่วไป
 11. วช. 4-3-ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-เฉพาะด้าน
 12. วช. 5-Peer-reviewer
 13. วช. 6-หลักฐานแสดงการเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-กรณีรับทุน
 14. วช. 6-1-หลักฐานแสดงการเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์-กรณีไม่รับทุน
 15. วช. 7-แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิจัย-หรือ-Proceedings
 16. วช. 8-แบบรับรองการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์
 17. วช. 9-แบบเสนอชื่อกรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน-เอกสารคำสอน
 18. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
 19. แบบสรุปสาระสำคัญ เนื้อหาและประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ

แบบรับรองการเผยแพร่

 1. รผ.-01 แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน-คำสอน
 2. รผ.-02 แบบรับรองการเผยแพร่งานวิจัย
 3. รผ.-03 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
 4. รผ.-04 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
 5. รผ.-05 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
 6. รผ.-06 แบบรับรองการเผยแพร่กรณีศึกษา-case-study
 7. รผ.-07 แบบรับรองการเผยแพร่งานแปล
 8. รผ.-08 แบบรับรองการเผยแพร่พจนานุกรม-dictionary-สารานุกรม-encyclopedia-นามานุกรม-directory
 9. รผ.-09 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. รผ.-10 แบบรับรองการเผยแพร่-ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ-ศิลปะ
 11. รผ.-11 แบบรับรองการเผยแพร่สิทธิบัตรpatent
 12. รผ.-12 แบบรับรองการเผยแพร่ซอฟต์แวร์-software
 13. รผ.-13 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
 14. รผ.-14 แบบรับรองการเผยแพร่ตำรา
 15. รผ.-15 แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ
 16. รผ.-16 แบบรับรองการเผยแพร่บทความทางวิชาการ
 17. รผ.-17 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานการสอน
 18. รผ.-18 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานนวัตกรม
 19. รผ.-19 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานศาสนา