Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    1. คำสั่ง มรพส. ที่ 23/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    2. คำสั่ง สภา มรพส. ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    3. คำสั่ง มรพส. ที่ 920/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
    4. คำสั่ง มรพส. ที่ 915/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม