Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล

บุคลากรชำนาญการ(หัวหน้างาน)

นางสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์

บุคลากรชำนาญการ

นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์

บุคลากรชำนาญการ

นายสาริศ เสาร์อินทร์

บุคลากร

นายพยงค์ ชัยปาละ

บุคลากร

โทรศัพท์สายใน : 9218, 9223