Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบริหารงานบุคคล 🌺🤹‍♂️⏱ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา👏 👦👦ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา🌺และขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับฟังการแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
🫰🫰ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)🌺ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ📌📌📌bit.ly/3RQNWkE