Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการ "การปรับ MIND SET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กองบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการ “การปรับ MIND SET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์พลอยพัชร ก้อนบางและคุณวันจักร รัตนชื่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยจัดโครงการขึ้น ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม