Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ข่าวประชาพันธ์/ข่าวประกาศ

☀️วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย 👏 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 👏 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมพรีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 🌈 ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท308 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌸 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 155 (9/2566) ที่จะถึงนี้ 🌹 ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 💫ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 🥰 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ 😝 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟