Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคลากรดีเด่น" ประจำปี 2566 สำนักงานอธิการบดี

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการพัฒนางานหรือนวัตกรรมในการทำงาน ได้แก่

   1. นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ  สังกัดกองนโยบายและแผน
   1. นายมนัสวี แสงรัตน์  สังกัดกองบริการการศึกษา

2) ด้านการบริการที่ดี ได้แก่

   1. นางวรรณวลี ไตรธรรม  สังกัดกองนโยบายและแผน
   1. นางอัมรินทร์ ศิริชัย  สังกัดกองบริหารงานบุคคล

3) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่

   1. นางเมวิกา มาตรมูล  สังกัดโครงการจัดตั้งกองคลัง
   1. นายปองภพ ด้วงน้อย  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา