กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบริหารงานบุคคล

สามารถช่วยคุณในการเลือก ดีที่สุด

นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
นิติกรชำนาญการ หัวหน้างานวินัยและนิติการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทุกท่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ

ข่าวบริการและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิต มรพส. ปีการศึกษา 2560-2562 ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560-2562

ข่าวกิจกรรม

ประชุม เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในภาพลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคลและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. กองบริหารงานบุคคลได้จัด ประชุมประจำกองบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร

ร่วมประชุมพรีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 144 (10/2565)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมพรีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่143 (9/2565)

ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่143 (9/2565) โดยกองบริหารงานบุคคล มี นางบุษยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ติดตามเรา

ข่าวสมัครงาน

จดหมายข่าว

บุคลากรของเรา

นางนิตยา กะหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างาน)

นางสุนันทา วัฒนกุลชัย

บุคลากรปฏิบัติการ

นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล

บุคลากรชำนาญการ (หัวหน้างาน)

นางอัมรินทร์ ศิริชัย

บุคลากรชำนาญการ (หัวหน้างาน)

นางสาวนาตยา หวาเกตุ

บุคลากรชำนาญการ

นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์

บุคลากรปฏิบัติการ

นายสาริศ เสาร์อินทร์

บุคลากรปฏิบัติการ

นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล

บุคลากรปฏิบัติการ

นายพยงค์ ชัยปาละ

บุคลากรปฏิบัติการ

นายณฐพัฒน์ มั่งชม

บุคลากรปฏิบัติการ

น.ส.สุวรรณา สังข์พานิช

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน

นิติกรชำนาญการ

นางสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์

บุคลากรชำนาญการ

นางกฤษณา จันทร์พวง

นิติกรปฏิบัติการ

สอบถามเรื่องการบริหารบุคคลได้ที่

กองบริหารงานบุคคล มรพส.

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web counter