หัวข้อใช้งานทั่วไป

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งชำนาญการ

ลาศึกษาต่อ

คู่มือปฏิบัติงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการ

กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้รับทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

View Case Study

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ปขมท.

ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปขมท. ได้จัดตั้งฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน จึงขอเชิญชวนจัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานวิจัยในรูแปบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำขึ้นเผยแพร่ในฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปขมท. โดยสามารถศึกษารายละเอียด ลงทะเบีบยนสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ของ ปขมท. https://www.council-uast.com/database/index.php ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

View Case Study

โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ลงพื้นที่บริการวิชาการกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

View Case Study

ข่าวบริการ

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิต มรพส. ปีการศึกษา 2560-2562 ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560-2562


ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมพรีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 144 (10/2565)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมพรีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประชุม เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในภาพลักษณ์ของกองบริหารงานบุคคลและพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. กองบริหารงานบุคคลได้จัด ประชุมประจำกองบริหารงานบุคคล เพื่อมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร

การประชุมบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ ณ ห้องประชุม ท 308 ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวสมัครงาน


© 2018 All rights reserved​

Made with ❤ with Elementor​