Logo hr psru
0

ข้าราชการ

0

ลูกจ้างประจำ

0

พนักงานราชการ

0

พนักงานสายบริหาร

0

พม.เงินแผ่นดิน

0

พม.เงินรายได้

0

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วิสัยทัศน์

            กองบริหารงานบุคคลเป็น “ศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคล” ของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการสารสนเทศ

รอบรั้วเขียวขาว ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวบริการ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน


©2023. กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม. All Rights Reserved.