Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านฯ

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง (สายตรง)

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม)

1. เอกสารหมายเลข-2-ช่างไฟฟ้า

2. เอกสารหมายเลข-2-นักเอกสารสนเทศ

3. เอกสารหมายเลข-2-นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.เอกสารหมายเลข 2 นักตรวจสอบภายใน

5. เอกสารหมายเลข-2-นักประชาสัมพันธ์

6.เอกสารหมายเลข 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. เอกสารหมายเลข-2-นักวิเทศสัมพันธ์

8. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเกษตร

9. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเงินและบัญชี

10. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโภชนาการ

11. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

12. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการพัสดุ

13. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษา

14. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษาพิเศษ

15. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาคอมพิวเตอร์-วิชาชีพเฉพาะ

16. เอกสารหมายเลข-2-นักวิทยาศาสตร์

17. เอกสารหมายเลข-2-นิติกร

18. เอกสารหมายเลข-2-บรรณารักษ์

19. เอกสารหมายเลข-2-บุคลากร

20. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรเครื่องกล-วิชาขีพเฉพาะ

21. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรโยธา-วิชาชีพเฉพาะ

22. เอกสารหมายเลข-2-สถาปนิก-วิชาชีพเฉพาะ

23. เอกสารหมายเลข-2-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

24. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเขียนแบบ

25. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานชำนาญการคู่มือปฏิบัติงานหลัก

หน้าปก เล่มผลงานสมรรถนะฯ

หน้าปก และรองปกผลงานคู่มือปฏิบัติงานหลัก

แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินชำนาญการ (สายตรง)

คู่มือปฏิบัติงานหลัก ส่วนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ประวัติ กบศ. อ้างอิง APA 7 โครงสร้าง 66 Ex. กบศ .PDF

คู่มือปฏิบัติงานหลัก ส่วนที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 ประวัติ สนอ. อ้างอิง APA 7 โครงสร้าง 2566 (WORD) ใช้ 1 ต.ค.66 เป็นต้นไป


แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

1.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักเอกสารสนเทศ

3.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักตรวจสอบภายใน

5.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิเทศสัมพันธ์

7.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการเงินและบัญชี

8.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

9.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ

10.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการพัสดุ

11.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา

12.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษาพิเศษ

13.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิทยาศาสตร์

14.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นิติกร

15.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน บรรณารักษ์

16.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน บุคลากร

17.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ หัวหน้างาน

หน้าปกเล่มผลงานประเมิน

แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินชำนาญการ(หัวหน้างาน)

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ จากกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง                    เป็นกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานฯ โดยการประเมิน 2 องค์ประกอบ

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

เอกสารหมายเลข 3-1 หัวหน้างาน โดยประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร

บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ (หัวหน้างาน 3-1)

แนวทางการจัดทำเอกสารประเมินชำนาญการ (หัวหน้างาน 3-1)